SMART LAND - GALA NIGHT - VIET LEGEND

Chương trình gala dinner / poolparty của Smart Land được tổ chức tại Vanassa Beach Club thuôc hệ thống Cocobay Danang