DTA/ YEAR-END PARTY 2016

Year End Party của DTA đươc tổ chức tại ks Mường Thanh Đà Nẵng với số lượng lên đến 250 thành viên là khách mời, hội viên DTA và các nhà cung ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn Đà Nẵng. Chương trình được thực hiện mới Ban sự kiện DTA và Cty VietLegendMedia phối hợp tổ chức.